1.Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten afspraken.
1.2 Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.
1.3 Deze algemene voorwaarden liggen ook ter inzage op de locatie van de secretaris van de vereniging.

2. Lidmaatschap
2.1 Aanmelding voor het lidmaatschap kan online.
2.1 Het lidmaatschap begint op de datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.
2.2 Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden en begunstigers.

3. Beëindiging lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap eindigt:
·       a. door opzegging van het lid per e-mail.
·       b. bij overlijden.
·       c. als het lid de contributie zoals vermeld in artikel 4 niet betaalt.
·       d. door opzegging door het bestuur van de vereniging.
3.2 Een opzegging kan per kalenderjaar.
3.4 De opzegging of de beëindiging wordt in het ledenregister vastgelegd en schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.

4.  Contributie
4.1 De leden moeten aan de vereniging een door de Algemene Vergadering jaarlijks vastgestelde contributie betalen.
4.2 De  verschuldigde contributie wordt geïnd middels  een Mollie betaallink.
4.3 De contributie wordt per kalenderjaar geheven ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een kalenderjaar.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Mastocytose Vereniging Nederland betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van medische beroepsbeoefenaren vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Ten allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.
Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Mastocytose Vereniging Nederland, haar bestuur en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het  – door Mastocytose Vereniging Nederland niet te controleren – gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door  Mastocytose Vereniging Nederland gepubliceerde reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Mastocytose Vereniging Nederland als openbaar worden beschouwd. Mastocytose Vereniging Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van Mastocytose Vereniging Nederland vallen.

6. Privacy en geheimhouding
6.1 Ter bescherming van de privacy van de leden zal de vereniging handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Aanvullende bepalingen
7.1 De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement tussentijds te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan bericht.
7.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
7.3 Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

De Mastocytose Vereniging Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
(nummer 08105861)